WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

?wi?to Edukacji Narodowej

Data dodania:13 październik 2010

W ?rod? 13 pa?dziernika z okazji ?wi?ta Edukacji Narodowej odby?a si? w naszej szkole uroczysta akademia. ?yczenia dla wszystkich pracowników oraz uczniów z?o?y? dyrektor B.Stolarski. W imieniu Rodziców i uczniów ?yczenia sk?ada?a...

Nowe gabinety

Data dodania:13 październik 2010

W czasie tegorocznych wakacji w naszej szkole odby?o si? kilka generalnych remontów pomieszcze?. Wyremontowano a? cztery gabinety. Nowy wygl?d maj? teraz klasy nr: 36 - nauczanie pocz?tkowe; 52 - gabinet matematyczny; 53 - gabinet...

Wybór - Instrumenty

Data dodania:05 lipiec 2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAW? NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH  DLA ZESPO?U PA?STWOWYCH SZKÓ? MUZYCZNYCH W ELBL?GU REALIZOWANYCH Z UDZIA?EM ?RODKÓW...

Przetargi

Data dodania:24 czerwiec 2010

Elbl?g: Rozbudowa Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. Kazimierza Wi?komirskiego w Elbl?gu(wspó?finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Dzia?anie 11.3...

Przetarg Sala Gimnastyczna...

Data dodania:24 czerwiec 2010

Elbl?g: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem monta? urz?dze? nawiewno-wywiewnych klimatyzacyjnych w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu ul. Traugutta 91 Numer og?oszenia: 164193 - 2010; data zamieszczenia:...

Festyn szkolny

Data dodania:11 czerwiec 2010

Dnia 11 czerwca 2010 na terenie szko?y odby? si? festyn dla wszystkich uczniów ZPSM zorganizowany przez samorz?d szkolny. Zorganizowano przeró?ne konkurencje zr?czno?ciowe, bieg na orientacj?, strzelanie z ?uku i wiele innych....

Koncert roczny

Data dodania:11 czerwiec 2010

Czwartkowy wieczór wype?niony by? muzyk? chóraln? i orkiestrow?. Na koncercie rocznym zaprezentowa?y si? chóry i orkiestry OSM I st oraz OSM II st.W pierwszej cz??ci koncertu us?yszeli?my uczniów OSM I st:Chór po dyrekcj? pani Barbary...

Fina? Konkursu wiedzy o F....

Data dodania:11 czerwiec 2010

W czwartek 10 czerwca 2010 odby? si? fina? Konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie. Laureaci musieli wykaza? si? ogromn? wiedz? o ?yciu i twórczo?ci tego wielkiego kompozytora a tak?e znajomo?ci? utworów skomponowanych przez niego. Dwoje...

Fina? konkursu

Data dodania:20 maj 2010

21 kwietnia 2010 roku odby? si? koncert  chopinowski podsumowuj?cy mi?dzyszkolny konkurs "Pejza? polski malowany s?owem i obrazem - inspirowany muzyk? Fryderyka Chopina"  w trakcie którego laureaci oraz ich...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.