WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Promocja - Rozbudowa

Data dodania:10 kwiecień 2013

Elbl?g, dnia 10.04.2013 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE W  zwi?zku z realizacj?   projektu  "Rozbudowa Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. K. Wi?komirskiego w Elbl?gu" wspó?finansowanego z Programu...

konkurs na logo Elbl?ga

Data dodania:15 kwiecień 2013

SUKCES! SUKCES! Szko?a Podstawowa Nr 16 zorganizowa?a Mi?dzy?wietlicowy konkurs plastyczny na przestrzenne LOGO MIASTA ELBL?GA. Temat by? trudny i wymaga? du?ej pomys?owo?ci oraz zdolno?ci plastycznych. Dzieci z naszej ?wietlicy...

Zapytania do ZP 2/2-13

Data dodania:12 kwiecień 2013

TRE?? ZAPYTA? SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJ?CEGOI WYJA?NIENIA TRE?CI SIWZDOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"ROZBUDOW? ZESPO?U PA?STWOWYCH SZKÓ? MUZYCZNYCHIM. K. WI?KOMIRSKIEGO W ELBL?GU"ZAPYTANIE NR 1W SIWZ pkt. V ppkt. 2 b)...

Wyniki IIIkonkursu...

Data dodania:02 kwiecień 2013

Wyniki III Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego 21 marca 2013 r. odby?o si? rozstrzygni?cie III Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu. Komisja w sk?adzie: p. Taida...

Wycieczka do Poznania

Data dodania:02 kwiecień 2013

Dzie? 22 marca 2013 r. uczniowie klas I - II OSM II stopnia sp?dzili na ciekawej muzycznej wycieczce w Poznaniu, podczas której zwiedzili Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz uczestniczyli w pokazie organów w Farze Pozna?skiej....

Koncert perkusyjny

Data dodania:16 marzec 2013

W poniedzia?ek 11.03.2013r. perkusi?ci z naszej szko?y (Miron R?czka, Adrian ?ukowski oraz Dorota Kuczewska) wyst?pili na Mi?dzyszkolnym Koncercie Perkusyjnym w Zespole Szkó? Muzycznych w Gda?sku-Wrzeszczu. W koncercie wzi?li udzia?...

Forum muzyczne

Data dodania:12 marzec 2013

Z powodów organizacyjnych planowany na godzin? 17.00 w czwartek 14 marca koncert z cyklu Forum Muzyczne zosta? przeniesiony na inny termin. Koncert odb?dzie si? w poniedzia?ek 25 marca o godzinie 17.00 w sali Zespo?u Pa?stwowych Szkó? ...

Koncert kameralny

Data dodania:02 marzec 2013

Sala koncertowa Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. Kazimierza Wi?komirskiego w Elbl?gu   KONCERT KAMERALNY   Dominik Gr?dzi?ski - klarnet Ewa Iwanowicz - fortepian   W programie:  Carl Maria...

Wyniki przes?ucha? CEA 2013

Data dodania:02 marzec 2013

W wyniku zako?czonych przes?ucha? Centrum Edukacji Artystycznej, których etap ogólnopolski odbywa? si? w Warszawie w dniach 7-12 stycznia 2013 r. laureatami zostali :  Instrumenty Laureaci Wyró?nienia...

1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.