WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Koncert orkiestry ZPSM

Data dodania:23 luty 2013

Serdecznie zapraszamy na koncert Orkiestry Zespo?u Szkó? Muzycznych w Elbl?gu, który odb?dzie si? 28 lutego 2013 roku w sali koncertowej przy ulicy Traugutta 91. Impreza odb?dzie si? o godzinie 17:00.

Forum 95

Data dodania:21 luty 2013

W dniu 21 luty 2013 roku odb?dzie si? koncert z cyklu FORUM MUZYCZNE, na ktory serdecznie zapraszamy. Impreza odb?dzie si? w sali koncertowej ZPSM przy ulicy Traugutta 91 o godzinie 17:00. Wst?p Wolny.

Konkurs Insrumntów...

Data dodania:30 styczeń 2013

W dniach 19 - 21 kwietnia 2013 roku w ZPSM w Elbl?gu odb?dzie si? III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu szkó? muzycznych II...

Zapytania_Rozbudowa

Data dodania:29 styczeń 2013

TRE?? PYTA? SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJ?CEGO I WYJA?NIENIA TRE?CI SIWZ DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PE?NIENIE FUNKCJI IN?YNIERA KONTRAKTU UDZIELONE W DNIU 04.02.2013 r.1. "W zwi?zku z odpowiedzi?  Zamawiaj?cego na pytania...

Zamówienie rozbudowa 2013

Data dodania:11 maj 2011

 Elbl?g: Pe?nienie funkcji IN?YNIERA KONTRAKTU Zadania: Rozbudowa Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. K. Wi?komirskiego w Elbl?gu(wspó?finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko, Priorytet XI - Kultura i...

Bo?e Narodzenie w ?iwetlicy

Data dodania:15 styczeń 2013

W poniedzia?ek, 17 grudnia 2012 roku spotkali?my si? w naszej ?wietlicy na wspólnym "Kol?dowaniu przy choince". Spotkanie poprowadzi? Miko?aj Guzek, podczas którego czytali?my ?wi?teczne wiersze autorstwa pani Krystyny...

Wyniki przes?ucha? CEA 2012

Data dodania:22 grudzień 2012

W wyniku zako?czonych przes?ucha? makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej laureatami zostali : Miejsce przes?ucha? Instrumenty Laureaci Wyró?nienia dla nauczycieli ...

Dofinansowanie wyjazdów na...

Data dodania:19 grudzień 2012

W dniu 14.12.2012r. odby?o si? spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szko?y Panem Andrzejem Korpackim. G?ównym tematem by?o partycypowanie Szko?y wraz z Rad? Rodziców w kosztach wyjazdów na makroregiony. W zwi?zku z dysponowaniem...

Sukcesy wiolonczelistów.

Data dodania:18 grudzień 2012

Zako?czy?y si? zmagania m?odych wiolonczelistów w ramach XI M?odzie?owego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wi?komirskiego w Poznaniu. Do konkursu przyst?pi?o troje uczniów naszej szko?y. Wygrali wszystko, co by?o do...

1 2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.