WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Wynoki szkolnego konkursu...

Data dodania:23 październik 2011

Wyniki I Konkursu Kompozytorskiego w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu 13 pa?dziernika 2011 r. odby?o si? rozstrzygni?cie I Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych...

Osi?gni?cia naszych uczniów

Data dodania:25 wrzesień 2011

Nasi uczniowie maj? wiele osi?gni?? w bardzo wielu konkursach z ró?nych dziedzin.  Ze wzgl?du na specyfik? szko?y najistotniejsze s? te muzyczne, ale bardzo wielu uczniów bierze udzia? w konkursach z innych dziedzin wiedzy i tam...

Orkiestra we Francji

Data dodania:04 lipiec 2011

Orkiestra ZPSM przebywa?a w dniach 19-26 czerwca 2011 we Francji na zaproszenie Stowarzyszenia Oise-Elbl?g w Compiegne. Wizyta obfitowa?a w rozmaite wydarzenia artystyczne. M?odzie? zosta?a fantastycznie przyj?ta przez tamtejsze ...

Radosna szko?a

Data dodania:28 czerwiec 2011

Elbl?g: Budowa placu zabaw w ramach programu rz?dowego Radosna Szko?a Numer og?oszenia: 175286 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011 OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe. Og?oszenie dotyczy:...

Podzi?kowanie dla sponsorów

Data dodania:16 czerwiec 2011

 "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"PITAGORAS Serdeczne podzi?kowania dla:Pa?stwa Romanowicz KRoMet Sp. z o.o. Romana Korzeniowskiego Dyrektora Browaru Grupy ?ywiec w Elbl?guPiotra...

Zabawy klockami.

Data dodania:29 maj 2011

  Do ulubionych zabaw w naszej ?wietlicy nale?? zabawy konstrukcyjne z klockami, które ?wicz? my?lenie, ucz? wspó?dzia?ania w zespole, kszta?tuj? wyobra?ni? przestrzenn? i rozwijaj? inwencj? twórcz? dzieci. Pomys?owo?? dzieci nie...

Absolwenci 2011

Data dodania:23 maj 2011

W tym roku po?egnali?my 14 absolwentów naszej szko?yMa?gorzata Adamczyk  - skrzypce, naucz. Jacek StolarskiFilip Grzelachowski - fortepian, naucz. Kordian GóraJakub Janoszek  - fagot, naucz. Zuzanna Leidel-ElertMartyna Kosek -...

Zamowienie sprzet audio 2011

Data dodania:11 maj 2011

Elbl?g: Dostawa sprz?tu nag?a?niaj?cego wraz z okablowaniem sieciowym dla Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu Numer og?oszenia: 106612 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Wiosna w Swietlicy

Data dodania:08 maj 2011

 Nadej?cie wiosny by?o pretekstem do organizowania ró?nego rodzaju gier i zabaw towarzyskich, umys?owych czy ruchowych. Wiele rado?ci i ?miechu by?o podczas zabawy pod tytu?em "Zagubione piórko dudka", w której nale?a?o...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.