WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Po?ar i 0,5 mln z? strat.

Data dodania informacji: 2014-02-18

0,5 miliona z?otych - tyle wynosi wst?pny kosztorys strat, jakie Zespó? Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu poniós? w wyniki po?aru, jaki wybuch? w budynku placówki 18 stycznia br. - W tym tygodniu zostanie tak?e przeprowadzona specjalistyczna analiza, która stwierdzi, czy po?ar nie naruszy? g??bszych cz??ci konstrukcyjnych budowli - mówi Andrzej Korpacki, dyrektor szko?y.

W sobot?, 18 stycznia, o godz. 12.15 stra?acy otrzymali informacj?, ?e ze Szko?y Muzycznej wydobywa si? dym. Po?ar uda?o si? opanowa? do godziny 17.00 jednak do pó?nego wieczora trwa?o oddymianie budynku. Pali?o si? pomieszczeniu na niskim parterze. Stra?acy szybko ugasili po?ar, ale wtedy rozpocz?? sie kolejny dramat - najprawdopodobniej przewodami wentylacyjnymi ogie? przeniós? si? wy?ej, po czym przeszed? na sal? koncertow?, rozprzestrzeniaj?c si? pomi?dzy wyk?adzinami, a ?cianami wewn?trznymi budynku.

Widok, jaki przedstawiaj? dzi? górne pi?tra szko?y, jak i sama sala koncertowa, nie napawaj? optymizmem - Na razie znany jest wst?pny kosztorys strat, jakie szko?a ponios?a w wyniku po?aru. To co policzyli?my, to straty widoczne tzw. go?ym okiem i mówimy tu o kwocie 0,5 mln z?. - wskazuje dyr. Andrzej Korpacki. - W tym tygodniu b?d? te? trwa?y ekspertyzy przeprowadzone od strony budowlanej, czy po?ar naruszy? g??bsze cz??ci konstrukcyjne budowli; na ten temat wypowiedz? si? ju? biegli z tego zakresu.

Powy?sze wymaga ju? bada? i orzecze? specjalistycznych, tym bardziej, ?e przed generalnym przyst?pieniem do rekonstrukcji sali gimnastycznej, po takim zdarzeniu, ekspercka opinia musi po prostu zosta? wykonana - Szacuj?, ?e takowa potrwa ok. 2 tygodnie - mówi Andrzej Korpacki.

W chwili obecnej cze?? szko?y, która zosta?a dotkni?ta po?arem jest wy??czona z u?ytku - Przekazali?my j? docelowo generalnemu wykonawcy, bo na tym terenie mia?y si? toczy? prace remontowe, tylko troch? pó?niej - za ok. 2 miesi?ce - t?umaczy dyrektor placówki. - Poniewa? nast?pi? po?ar, to zadecydowali?my o przyspieszeniu przekazania tego terenu; logicznym jest, ?e nie warto sprz?ta? i potem przekazywa? go budowla?com, lepiej to zrobi? od r?ki i doprowadzi? go do stanu ostatecznego.

Jak na razie ?ycie edukacyjne i muzyczne szko?y toczy si? w cz??ci dydaktycznej placówki - Jest du?a szansa, ?e na pocz?tku kwietnia zasiedlimy ju? nowo wybudowane skrzyd?o, na razie nie jest lekko, bo musieli?my si? troch? ?cisn??, ale sytuacja jest pod kontrol? - dodaje dyr. Korpacki.

W sobot? odby? sie tak?e koncert charytatywny dla szko?y. Nie by? biletowany; do puszki zbierano cegie?ki, a wszystkie zebrane podczas koncertu ?rodki zostan? przeznaczone na odnowienie i poszerzenie instrumentarium Szko?y Muzycznej. – Mam przewspania?? m?odzie? szkoln?, ich rodziców i pedagogów - mówi dyr. Korpacki. - Odbiór koncertu by? fantastyczny, odzew spo?ecze?stwa i naszych przyjació? elbl?skich - niesamowity. Dok?adnie dzi? o godz. 16 planujemy spotkanie podsumowuj?ce koncert i b?dziemy znali jego efekty praktycznie co do grosza. Przyjdzie czas, ?e na pewno b?dziemy mogli si? wszystkim odwdzi?czy? za okazan? pomoc - zapowiada Andrzej Korpacki.

tre??: info.elblag.pl
zdj?cie: info.elblag.pl


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.