WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Szko?a Muzyczna na pó?metku modernizacji.

Data dodania informacji: 2014-08-25

Dzi?ki uprzejmo?ci firmy SKANSKA oraz dyrekcji pragniemy zaprezentowa? naszym Czytelnikom pierwsze zdj?cia ze ?rodka rozbudowywanej Szko?y Muzycznej. Nawet teraz, gdy prace jeszcze trwaj?, wygl?d klas i przede wszystkim sali kameralnej robi? piorunuj?ce wra?enie.

Szko?a Muzyczna w Elbl?gu istnieje ju? ponad 60 lat. Ka?dego roku kszta?ci setki uczniów na bardzo wysokim poziomie. Aby ten poziom utrzyma? by? potrzebna modernizacja ca?ego budynku. Przeszkod? by? brak ?rodków, jednak dzi?ki dofinansowaniu z Unii Europejskiej projekt móg? wystartowa?.

Prócz wspomnianej modernizacji, która obj??a m.in. termomodernizacj? budynku, przebudow? holu szatniowego, przebudow? sanitariów zosta?o wybudowane nowe, dwukondygnacyjne skrzyd?o. W?a?nie jego wygl?d, g?ównie wewn?trzny, do dzi? by? tajemnic?. Nowe skrzyd?o jest praktycznie gotowe, mogli?my zobaczy? sale do nauki muzyki, sale rytmiki a tak?e najwi?ksz? pere?k? – najnowsz? sal? kameraln?. Ca?o?? „pachnie” nowo?ci?. Z pewno?ci? mo?na stwierdzi?, ?e uczniowie b?d? zadowoleni.

W „starej” cz??ci szko?y muzycznej mogli?my zobaczy? skutki po?aru, który mia? miejsce 5 miesi?cy temu. Temperatura by?a tak olbrzymia, ?e ?lady po?aru by?y widoczne nawet kilkadziesi?t metrów poni?ej sali koncertowej. O tych tragicznych wydarzeniach dzi? nikt stara si? nie rozmawia?. Cel jest jeden: szybka odbudowa sali koncertowej, doko?czenie modernizacji istniej?cego budynku i wyko?czenie nowego skrzyd?a.

Patrz?c na szybko?? prac, dobr? koordynacj? poszczególnych pracowników wierzymy, ?e od pocz?tku roku szkolnego uczniowie b?d? mogli rozpocz?? nauk? w nowych salach Szko?y Muzycznej w Elbl?gu.materia? filmowy oraz tre?? ze strony: www.elblag.net


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.