WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

System oceny zachowania

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA OBOWI?ZUJ?CY W ZESPOLE PA?STWOWYCH SZKÓ? MUZYCZNYCH W ELBL?GU

Zachowanie ucznia oceniane jest w 5 podanych ni?ej obszarach.

I. FREKWENCJA
-wszystkie nieobecno?ci usprawiedliwione, dopuszczalne do 5 spó?nie? 20p.
-wszystkie nieobecno?ci usprawiedliwione, dopuszczalne do 10 spó?nie? 15p.
-wszystkie nieobecno?ci usprawiedliwione. dopuszczalne do 15 spó?nie? 10p.
-opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia - dopuszczalne do 5 lekcji i do 20 spó?nie? 5p.
-nagminne spó?nianie (powy?ej 20 ) lub opuszczenie zaj?? bez usprawiedliwienia (pow.6 lekcji) 0p.

Notoryczne spó?nianie i nieobecno?ci na pierwszych godzinach lekcyjnych upowa?niaj? wychowawc? do obni?enia oceny z zachowania.

II. ROZWÓJ UZDOLNIE? I ZAINTERESOWA?
-godne reprezentowanie szko?y w konkursach muzycznych, przedmiotowych, sportowych pozaszkolnych (szczebel min, regionalny) 20p.
-godne reprezentowanie szko?y w konkursach muzycznych, przedmiotowych, sportowych szko?y lub pozaszkolna dzia?alno?? artystyczna 15p.
-czynny udzia? w koncertach Forum i innych
lub
-przynale?no?? do lokalnych organizacji m?odzie?owych (ZHP, kó?ka plastyczne, recytatorskie, teatralne, dzia?alno?? sportowa) 10p.
-bierny udzia? w Forum i innych koncertach 5p.
-brak samorealizacji 0p.

III. POSTAWA MORALNA I SPO?ECZNA. TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUD?MI

-taktowny, ?yczliwy, o wysokiej kulturze s?owa i zachowania w szkole i poza ni?; szanuj?cy w?asne i cudze mienie; wykazuj?cy aktywn? postaw? wobec krzywdy, cierpienia i niesprawiedliwo?ci w otaczaj?cym ?wiecie (TPD, Towarzystwo Przyjació? Zwierz?t ...) 20p.

-taktowny, ?yczliwy, o wysokiej kulturze s?owa i zachowania w szkole i poza ni?; szanuj?cy w?asne i cudze mieni; wykazuj?cy postaw? wsparcia i zrozumienia wobec kolegów, uczciwie wywi?zuj?cy si? z obowi?zków szkolnych 15p.

-stara si? by? taktowny, ?yczliwy, zachowa? kultur? s?owa (dopuszczalne sporadyczne uwagi) 10p.

-cz?sto nietaktowny, nieuczciwy, nie szanuje w?asnego i cudzego mienia, notorycznie lekcewa?y obowi?zki szkolne 5p.

-mimo uwag nauczyciela nie wykazuje ?adnej poprawy; pozostaje w nieustannym konflikcie z kolegami/kole?ankami - bójki, agresja s?owna, gn?bienie innych 0p.

IV. PRACA NA RZECZ KLASY, SZKO?Y I ?RODOWISKA

-aktywnie dzia?a na recz szko?y, internatu i ?rodowiska

lub

-bierze udzia? w organizowaniu akcji o charakterze pozaszkolnym (np. wolontariat)

lub

-aktywnie dzia?a w samorz?dzie szkolnym - pomaga organizowa? imprezy i akcje szkolne, dba o honor i tradycje szko?y 20p.

-aktywnie dzia?a na rzecz klasy, organizuje imprezy i akcje klasowe, aktywnie wype?nia obowi?zki dy?urnego w szatni 15p.

-dba o wystrój gabinetu
lub
-aktywnie uczestniczy w przygotowaniu lekcji wychowawczej
lub
przygotowuje gazetki szkolne - samorz?dow?, PCK ...
lub
-aktywnie pe?ni obowi?zki dy?urnego w klasie 10p.
-sporadycznie w??cza si? w ?ycie szko?y, klasy 5p.
-wykazuje brak zainteresowania ?yciem klasy, szko?y; wyra?nie izoluje si? w spo?eczno?ci szkolnej 0p.

V. DBA?O?? O WYGL?D ZEWN?TRZNY, HIGIEN? OSOBIST?, BEZPIECZE?STWO, ZDROWIE W?ASNE I INNYCH

-czysty, schludny wygl?d stosowny do okoliczno?ci (bez wyzywaj?cego makija?u i bi?uterii, szczególn? uwag? nale?y po?wi?ci? ubiorowi na uroczysto?ci klasowe, szkolne i pozaszkolne), dba o higien?, zmienia obuwie w wymaganym czasie, dba o bezpiecze?stwo, zdrowie w?asne i innych 20p.- 15p.

-sporadycznie strój lub higiena budz? zastrze?enia, zdarza si? zapomnie? obuwia zmiennego 10p.
-cz?sto jest niestosownie ubrany, zg?aszane s? zastrze?enia do higieny ucznia, nie zmienia obuwia w wymaganym czasie 5p. -nie dba o higien?, stosuje u?ywki (papierosy, alkohol ...) 0p.

NIEZALE?NIE OD ILO?CI UZYSKANYCH PUNKTÓW UCZE? ZA DOTKLIWE POBICIE, KRADZIE?, NISZCZENIE MIENIA LUB U?YWANIE NARKOTYKÓW (OTRZYMUJE OCEN? NAGANN?) ZOSTAJE SKRE?LONY Z LISTY UCZNIÓW ZPSM.

Uchwa?? Rady Pedagogicznej ustalono nast?puj?c? punktacj?:

100 - 90 punktów - wzorowe
85 - 75 punktów - bardzo dobre (bez 0p. we wszystkich obszarach)
70 - 60 punktów - dobre (bez 0p. w I, III i V obszarze)
55 - 45 punktów - poprawne
30 - 20 punktów - nieodpowiednie
15 - 0 punktów - naganne (co jest równoznaczne ze skre?leniem z listy uczniów ZPSM)


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.