WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elblšg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

System oceny zachowania

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ELBLĄGU

Zachowanie ucznia oceniane jest w 5 podanych niżej obszarach.

I. FREKWENCJA
-wszystkie nieobecności usprawiedliwione, dopuszczalne do 5 spóźnień 20p.
-wszystkie nieobecności usprawiedliwione, dopuszczalne do 10 spóźnień 15p.
-wszystkie nieobecności usprawiedliwione. dopuszczalne do 15 spóźnień 10p.
-opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia - dopuszczalne do 5 lekcji i do 20 spóźnień 5p.
-nagminne spóźnianie (powyżej 20 ) lub opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia (pow.6 lekcji) 0p.

Notoryczne spóźnianie i nieobecności na pierwszych godzinach lekcyjnych upoważniają wychowawcę do obniżenia oceny z zachowania.

II. ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ
-godne reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych, przedmiotowych, sportowych pozaszkolnych (szczebel min, regionalny) 20p.
-godne reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych, przedmiotowych, sportowych szkoły lub pozaszkolna działalność artystyczna 15p.
-czynny udział w koncertach Forum i innych
lub
-przynależność do lokalnych organizacji młodzieżowych (ZHP, kółka plastyczne, recytatorskie, teatralne, działalność sportowa) 10p.
-bierny udział w Forum i innych koncertach 5p.
-brak samorealizacji 0p.

III. POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA. TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

-taktowny, życzliwy, o wysokiej kulturze słowa i zachowania w szkole i poza nią; szanujący własne i cudze mienie; wykazujący aktywną postawę wobec krzywdy, cierpienia i niesprawiedliwości w otaczającym świecie (TPD, Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt ...) 20p.

-taktowny, życzliwy, o wysokiej kulturze słowa i zachowania w szkole i poza nią; szanujący własne i cudze mieni; wykazujący postawę wsparcia i zrozumienia wobec kolegów, uczciwie wywiązujący się z obowiązków szkolnych 15p.

-stara się być taktowny, życzliwy, zachować kulturę słowa (dopuszczalne sporadyczne uwagi) 10p.

-często nietaktowny, nieuczciwy, nie szanuje własnego i cudzego mienia, notorycznie lekceważy obowiązki szkolne 5p.

-mimo uwag nauczyciela nie wykazuje żadnej poprawy; pozostaje w nieustannym konflikcie z kolegami/koleżankami - bójki, agresja słowna, gnębienie innych 0p.

IV. PRACA NA RZECZ KLASY, SZKOŁY I ŚRODOWISKA

-aktywnie działa na recz szkoły, internatu i środowiska

lub

-bierze udział w organizowaniu akcji o charakterze pozaszkolnym (np. wolontariat)

lub

-aktywnie działa w samorządzie szkolnym - pomaga organizować imprezy i akcje szkolne, dba o honor i tradycje szkoły 20p.

-aktywnie działa na rzecz klasy, organizuje imprezy i akcje klasowe, aktywnie wypełnia obowiązki dyżurnego w szatni 15p.

-dba o wystrój gabinetu
lub
-aktywnie uczestniczy w przygotowaniu lekcji wychowawczej
lub
przygotowuje gazetki szkolne - samorządową, PCK ...
lub
-aktywnie pełni obowiązki dyżurnego w klasie 10p.
-sporadycznie włącza się w życie szkoły, klasy 5p.
-wykazuje brak zainteresowania życiem klasy, szkoły; wyraźnie izoluje się w społeczności szkolnej 0p.

V. DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, HIGIENĘ OSOBISTĄ, BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE WŁASNE I INNYCH

-czysty, schludny wygląd stosowny do okoliczności (bez wyzywającego makijażu i biżuterii, szczególną uwagę należy poświęcić ubiorowi na uroczystości klasowe, szkolne i pozaszkolne), dba o higienę, zmienia obuwie w wymaganym czasie, dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych 20p.- 15p.

-sporadycznie strój lub higiena budzą zastrzeżenia, zdarza się zapomnieć obuwia zmiennego 10p.
-często jest niestosownie ubrany, zgłaszane są zastrzeżenia do higieny ucznia, nie zmienia obuwia w wymaganym czasie 5p. -nie dba o higienę, stosuje używki (papierosy, alkohol ...) 0p.

NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI UZYSKANYCH PUNKTÓW UCZEŃ ZA DOTKLIWE POBICIE, KRADZIEŻ, NISZCZENIE MIENIA LUB UŻYWANIE NARKOTYKÓW (OTRZYMUJE OCENĘ NAGANNĄ) ZOSTAJE SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW ZPSM.

Uchwałą Rady Pedagogicznej ustalono następującą punktację:

100 - 90 punktów - wzorowe
85 - 75 punktów - bardzo dobre (bez 0p. we wszystkich obszarach)
70 - 60 punktów - dobre (bez 0p. w I, III i V obszarze)
55 - 45 punktów - poprawne
30 - 20 punktów - nieodpowiednie
15 - 0 punktów - naganne (co jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczniów ZPSM)


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.