WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

?wietlica

konkurs na logo Elbl?ga

Data dodania:15 kwiecień 2013

SUKCES! SUKCES! Szko?a Podstawowa Nr 16 zorganizowa?a Mi?dzy?wietlicowy konkurs plastyczny na przestrzenne LOGO MIASTA ELBL?GA. Temat by? trudny i wymaga? du?ej pomys?owo?ci oraz zdolno?ci plastycznych. Dzieci z naszej ?wietlicy...

Bo?e Narodzenie w ?iwetlicy

Data dodania:15 styczeń 2013

W poniedzia?ek, 17 grudnia 2012 roku spotkali?my si? w naszej ?wietlicy na wspólnym "Kol?dowaniu przy choince". Spotkanie poprowadzi? Miko?aj Guzek, podczas którego czytali?my ?wi?teczne wiersze autorstwa pani Krystyny...

?wi?to ?wietlika

Data dodania:11 grudzień 2012

25 pa?dziernika odby?a si?, w naszej ?wietlicy, uroczysto?? "?wi?to ?wietlika". Jest to uroczyste przyj?cie dzieci z klas I do gromady ?wietlicowej. Przez ca?e dwa miesi?ce dzieci poznawa?y ?ycie w naszej ?wietlicy. Z dnia na...

Zabawy z chust?

Data dodania:26 listopad 2012

Kiedy za oknami ciemno, szaro i ponuro, organizowane s? ró?norodne zaj?cia, które uatrakcyjniaj? pobyt w ?wietlicy. Przyk?adem takich w?a?nie zaj?? s? zabawy ruchowe z chust? animacyjn?.

Jesie? w ?wietlicy

Data dodania:26 listopad 2012

Tak?e do naszej ?wietlicy zawita?a kolorowa i s?oneczna jesie?. Dla dzieci by?a inspiracj? do wykonania przeró?nych prac plastycznych, które ozdabiaj? nasz? sal?. W takiej scenerii nawet deszcz i wiatr nie jest nam ...

Skarbonka

Data dodania:25 czerwiec 2012

Nie czterolistna koniczynka, ale kaktus - zielony i kolczasty, okaza? si? dla nas szcz??liwy. Zuzia Stefa?ska zdoby?a jedno z pierwszych miejsc w Mi?dzy?wietlicowym konkursie "Re - skarbonka" organizowanym przez ?wietlic? ...

Zak?tki ?wiata

Data dodania:16 kwiecień 2012

W tym roku szkolnym, w naszej ?wietlicy realizowane s? cykle tematyczne pod has?em "W?drówki po ?wiecie", których celem jest rozwijanie zainteresowa? oraz rozbudzanie ciekawo?ci  poznawania innych zak?tków ?wiata....

Ziam w ?wietlicy

Data dodania:18 marzec 2012

"Zima na 102" tak Miko?aj Guzek napisa? o tegorocznej zimie w swoim wierszu, w ramach konkursu literckiego pt."Zima". Celem konkursu by?o rozwijanie wra?liwo?ci i wyobra?ni dzieci?cej, rozwijanie umiej?tno?ci...

Dzie? babci i dziadka

Data dodania:06 luty 2012

W styczniu dzieci pami?ta?y o ?wi?cie Babci i Dziadka. Na zaj?ciach ?wietlicowych wykona?y pi?kne, kolorowe laurki oraz uk?ada?y gor?ce i z serca p?yn?ce ?yczenia. W ten sposób ka?de dziecko pragn??o okaza? swoj? mi?o?? kochanym Babciom...

« (1) 2 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.