WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Po?ar w Szkole Muzycznej

Data dodania informacji: 2014-01-22

Jeszcze nie wiadomo czy wczorajszy (18-01-2014) po?ar w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu by? dzie?em tragicznego przypadku czy te? celowym podpaleniem. Na razie trwa szacowanie strat. Te za? s? ogromne. Sp?on??a bowiem sala koncertowa. Nie wiadomo te? kiedy teraz zako?czy si? renowacja obiektu szko?y.

Ponad 5 godzin 45 stra?aków walczy?o z ogniem w obiekcie szko?y. P?omienie szybko przenios?y si? z pomieszcze? piwnicznych, gdzie sk?adowane by?y materia?y budowlane, na wy?sze kondygnacje szko?y. Ogie? pojawi? si? za drewnianymi boazeriami. Temperatura by?a tak du?a, ?e sufit sali koncertowej zacz?? si? topi? i spada?.

Przypomnijmy, ?e budynek elbl?skiej Szko?y Muzycznej przechodzi obecnie gruntown? modernizacj?. Wszystko za spraw? projektu pn. „Rozbudowa Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. Kazimierza Wi?komirskiego". ??czny koszt inwestycji zaplanowany jest na 11 mln z?. Planowane zako?czenie prac to wrzesie? 2014 roku. W pierwszej kolejno?ci zostanie wybudowane nowe skrzyd?o szko?y. Na parterze znajdzie si? ma?a sala koncertowa dla 100 widzów, zwana kameraln?, a na pi?trze pomieszczenia do zaj?? dydaktycznych.

Generalny remont przejd? te? istniej?ce pomieszczenia szko?y. Bardzo wa?nym elementem inwestycji b?dzie gruntowana modernizacja obecnej sali koncertowej, zmieni si? te? otoczenie sali, gdzie powstan? m.in. garderoby. Dzi?ki projektowi placówka zostanie doposa?ona równie? w sprz?t audiowizualny oraz instrumenty.

Wi?kszo?? ?rodków na modernizacj? szko?y pochodzi ze ?rodków unijnych (85 proc.), reszta pieni?dzy pochodzi z Ministerstwa Kultury.

Czy po?ar powa?nie zak?óci ten harmonogram prac budowlanych? Tego jeszcze na razie nie wiadomo.

?ród?o: elblag.net


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.