WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Preliminarz

PLAN PRZYCHODÓW
KOMITETU RODZICIELSKIEGO PRZY ZPSM W ELBL?GU

NA ROK SZKOLNY 2010/2011


PRZYCHODY


PROGNOZOWANE WP?ATY UCZNIÓW:

za okres 09/2010 - 06/2011 - 46.380,- z?otych

OSM I stopnia

Klasa I a - 18 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.700,- rocznie - 270,- m-cznie
Klasa I b - 18 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.700,- rocznie - 270,- m-cznie
Klasa II a - 17 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.550,- rocznie - 255,- m-cznie
Klasa II b - 19 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.850,- rocznie - 285,- m-cznie
Klasa III a - 19 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.850,- rocznie - 285,- m-cznie
Klasa III b - 17 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.550,- rocznie - 255,- m-cznie
Klasa IV a - 12 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.800,- rocznie - 180,- m-cznie
Klasa IV b - 13 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.950,- rocznie - 195,- m-cznie
Klasa V a - 12 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.800,- rocznie - 180,- m-cznie
Klasa V b - 14 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.100,- rocznie - 210,- m-cznie
Klasa VI a - 12 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.800,- rocznie - 180,- m-cznie
Klasa VI b - 17 ucz. - zgodnie z deklaracj? 1.800,- rocznie - 180,- m-cznie

OSM I stopnia

Klasa I a - 15 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.250,- rocznie - 225,- m-cznie
Klasa I b - 16 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.400,- rocznie - 240,- m-cznie
Klasa II a - 19 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.850,- rocznie - 285,- m-cznie
Klasa II b - 18 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.700,- rocznie - 270,- m-cznie
Klasa III a - 13 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.950,- rocznie - 195,- m-cznie
Klasa III b - 15 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 2.250,- rocznie - 225,- m-cznie

Klasa IV - 10 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.500,- rocznie - 150,- m-cznie
Klasa V - 9 ucz. x 15,- x 10 m-cy = 1.350,- rocznie - 135,- m-cznie
Klasa VI - 14 ucz. x 15,- x 8 m-cy = 1.680,- rocznie - 168,- m-cznie

?rednio miesi?cznie wp?aty od wszystkich klas 4.638,- z?
?rednio wp?ata od ucznia - 15 z? miesi?czniePLAN ROZCHODÓW

Prowizje bankowe - 400,- z?
Umowy zlecenia - 5.500,- z? (11m-cy x 500,- brutto)
Konkursy , przes?uchania - 10.000,- z?

- koszty podró?y, diety, noclegi , wpisowe na przes?uchania, konkursy, dofinansowanie do wycieczek , op?aty za ewentualne wynaj?cie autokaru

Imprezy - 10.000 ,- z?
- zakup nagród , drobnych upominków dla uczniów bior?cych udzia? w imprezach klasowych i szkolnych, Dzie? Wiosny, Miko?ajki, Dzie? Nauczyciela , dop?aty do imprez klasowych i okoliczno?ciowych szko?y , zakup materia?ów na dekoracje

Zakup ksi??ek - 8000,- z?
- nagrody dla uczniów szko?y na zako?czenie roku oraz maturzystów, zakup ksi??ek , broszur , nut do biblioteki szkolnej

Pomoce naukowe - 10.000,- z?
- zakup smyczków , futera?ów do instrumentów , tusz oraz papier ksero do pracowni informatycznej i multimedialnej , zakup p?yt DVD i CD , dofinansowanie do zakupu sprz?tu audiowizualnego

Wydatki inne - 2.480,- z?

RAZEM WYDATKI : 46.380,- z?otych


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.